Ilya Samsonov Hockey Cards

Ilya Samsonov Hockey Cards

Ilya Samsonov's hockey cards are available in 1 set. Ilya Samsonov's biggest 7-day price movers are 2018 Upper Deck Young Guns Base and 2018 Upper Deck Young Guns Canvas. The biggest 30-day change Ilya Samsonov cards are 2018 Upper Deck Young Guns Base and 2018 Upper Deck Young Guns Canvas. Sports Card Investor is currently tracking 2 Ilya Samsonov hockey cards

Sets Featuring Ilya Samsonov